logo strategiiStrategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka

Płock ma już nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta. Jej horyzont czasowy został wyznaczony na 2030 rok.

Prezydent Andrzej Nowakowski przekazał przygotowany dokument na sesję czerwcową Rady Miasta Płocka, w którym została zapisana wizja miasta jako:

Niezwykłe, nowoczesne miasto, spełnionych i kreatywnych ludzi.” 

Ponad rok czasu trwały prace nad ostatecznym kształtem nowej strategii dla miasta. W wyniku wielu spotkań, rozmów z mieszkańcami, badania ankietowymi i konsultacjami samego projektu dokumentu wypracowany kształt strategii został przedłożony Radzie Miasta w formie stosownej uchwały. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i osobom, które przyczyniły się do powstania strategii w obecnym kształcie.

 Zachęcamy do zapoznania się z przyjętą Strategią.

 


Nowa Strategia rozwoju Miasta Płocka /w trakcie opracowywania/

logo strategia

Z projektem dokumentu Strategii można zapoznać się na tej stronie internetowej.

Uwagi do projektu dokumentu można składać poprzez formularz internetowy:

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/plock-uwagi-do-strategii

lub

pobierając formularz i wypełniając go. Wypełniony formularz należy wysłać na adres email: strategia@plock.eu

lub

drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Strategii i Planowania, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

W związku z uzgodnieniem stanowisk z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, Urząd Miasta Płocka zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonych uzgodnieniach w związku z projektem dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030.

 Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2018 roku. PWIS1 PWIS2 RDOŚ

Aktualności:

PROJEKT Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku

 

pierwsza strona dokumentu

Raport z wynikami identyfikacji problemów i SWOT

Zapraszamy do budowania Strategii Rozwoju Miasta Płocka 2030 – spotkanie 27.11.2017

Zapraszamy na warsztaty dotyczące nowej strategii

Rozmowy z mieszkańcami o strategii w Galerii Mosty

Rada Gospodarcza o strategii 19.07.2017

Prezydent rozmawia z mieszkańcami w Galerii Wisła

Wypełnij ankietę do strategii

Prezydent Miasta Andrzej Nowakowski ogłosił rozpoczęcie prac nad Strategią 

Wizja Płocka w 2030 roku

 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku
Dokument został opracowany w oparciu o wyniki spotkań warsztatowych z przedstawicielami partnerów społecznych miasta. Określa cele rozwoju Płocka oraz zadania służące ich realizacji. Planowanie i wdrożenie Strategii daje szansę świadomego wpływania na długookresowe procesy społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i przestrzenne. Przybliża do osiągnięcia misji Płocka jako miasta zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanego na wysoką jakość życia mieszkańców, atrakcyjnego dla gości i inwestorów.
 
Dokumenty towarzyszące Strategii
 
 
Prace nad aktualizacją strategii